Euroopan komissio on julkaissut valmisteluasiakirjan, jossa esitetään yhteenveto terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä pieniin tukimääriin sovellettavien, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen arvioinnin tuloksista. Arvioinnin mukaan nykyiset säännöt ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisia. Niitä saattaa kuitenkin olla tarpeen selkeyttää ja yksinkertaistaa jonkin verran byrokratian vähentämiseksi.

Komissio käynnisti kesäkuussa 2019 arvioinnin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevista EU:n valtiontukisäännöistä, joita sovelletaan terveys- ja sosiaalipalveluihin, kuten sairaaloiden tarjoamaan sairaanhoitoon ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. Näillä säännöillä varmistetaan, että tällaisten palvelujen tarjoamiseen myönnetty julkinen rahoitus ei vääristä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi komissio käynnisti arvioinnin säännöistä, jotka koskevat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoajille myönnettäviä pieniä tukimääriä (ns. vähämerkityksinen tuki). Näiden sääntöjen mukaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoajille kolmen vuoden aikana myönnetyt enintään 500 000 euron suuruiset julkisen palvelun korvaustoimenpiteet vapautetaan EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisesta, koska niitä pidetään liian pieninä vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun tai kauppaan.

Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, miten vuonna 2012 voimaan tulleet nykyiset terveys- ja sosiaalipalveluihin ja pieniin tukimääriin sovellettavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevat säännöt ovat toimineet. Arvioinnissa pyrittiin erityisesti

arvioimaan, onko yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevien vuoden 2012 sääntöjen tavoitteet saavutettu (keskeisten valtiontukiperiaatteiden selventäminen, yksinkertaistaminen sekä monipuolinen ja oikeasuhteinen lähestymistapa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin);

tarkistamaan, ovatko säännöt edelleen tarkoituksenmukaisia, kun otetaan huomioon niiden soveltamisaloilla tapahtunut kehitys ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö;

tunnistamaan mahdolliset ongelmat, joita jäsenvaltioilla on ollut sääntöjen täytäntöönpanossa.

Komission arviointiin sisältyi sisäisiä analyyseja sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, kuten kansalaisten, viranomaisten, yritysten, yhdistysten, kuluttaja- ja yritysjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen, julkisia ja kohdennettuja kuulemisia. Lisäksi komissio tilasi ulkoisen tutkimuksen, jossa tarkasteltiin terveydenhuollon ja sosiaalisen asuntotuotannon alojen markkinasuuntauksia kymmenessä jäsenvaltiossa.

Arvioinnissa tehdyt havainnot

Arvioinnissa todettiin, että terveys- ja sosiaalipalveluihin sovellettavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevat säännöt ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisia. Lisäksi arviointi osoittaa, että sääntöihin vuonna 2012 tehdyt muutokset ovat helpottaneet niiden soveltamista terveys- ja sosiaalialalla sekä pienten tukimäärien myöntämistä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamiseen. Lisäksi arvioinnissa todettiin, että voimassa olevat säännöt ovat osaltaan vähentäneet yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja toimeksi antavien viranomaisten hallinnollista taakkaa.

Arvioinnissa kävi myös ilmi, että tiettyjä mukautuksia saatetaan vielä tarvita, jotta voidaan entisestään i) yksinkertaistaa ja selkeyttää voimassa olevia sääntöjä ja ii) keventää jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa, kun ne maksavat korvauksia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille. Esimerkiksi käsitteitä ”taloudellinen ja muu kuin taloudellinen toiminta”, ”vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”, ”kohtuullinen voitto”, ”markkinoiden toimintapuute” ja ”sosiaalinen asuntotuotanto” on ehkä tarpeen selkeyttää.

Arvioinnissa tarkasteltiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta maksettavaa vähämerkityksistä tukea koskevia sääntöjä ja todettiin, että voi olla tarpeen korottaa enimmäismäärää, jonka alittuessa pienimuotoista tukea yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille ei pidetä valtiontukena. Lisäksi voi olla syytä yhdenmukaistaa näitä sääntöjä koskeva asetus yleisen vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen kanssa.

Komissio pohtii nyt, miten arvioinnin yhteydessä havaittuihin ongelmiin voitaisiin puuttua, aloittaen erityisesti mahdollisuudesta tarkistaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille myönnettyä vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta. Piakkoin käynnistetään kannanottopyyntö sidosryhmien näkemysten keräämiseksi.

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ovat taloudellisia palveluja, joita viranomaiset pitävät kansalaisten kannalta erityisen tärkeinä ja jotka tuottavat yleisen edun mukaisia tuloksia, joita markkinat eivät ilman julkista väliintuloa tarjoaisi (tai joita tarjottaisiin objektiivisen laadun, turvallisuuden, kohtuuhintaisuuden, yhdenvertaisen kohtelun tai yleisen saatavuuden osalta erilaisin ehdoin). Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut tuotetaan yleisen edun mukaisesti valtion määrittelemin edellytyksin. Valtio asettaa julkisen palvelun velvoitteen yhdelle tai useammalle palveluntarjoajalle. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille saattaa koitua julkisen palvelun velvoitteista lisäkustannuksia, joiden kattamiseksi ne voivat tarvita korvausta. Taloudellista toimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävä julkinen rahoitus voi tarjota sen saajille taloudellista etua, jota niiden kilpailijoilla ei ole. Tämä voi johtaa kilpailun vääristymiseen sisämarkkinoilla. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen valtiontukien valvonnalla varmistetaan, että julkisen palvelun velvoitteesta maksettava korvaus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen julkisen palvelun tarjoamiseksi, että yrityksillä on kannustimia innovointiin ja kilpailuun ja että sisämarkkinat eivät pirstaloidu.

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevassa vuoden 2012 paketissa vahvistetaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista maksettaviin korvauksiin sovellettavat valtiontukisäännöt. Erityisesti:

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevassa tiedonannossa esitetään kattava ja käytännöllinen yleiskatsaus yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen kannalta merkityksellisiin EU:n valtiontuen käsitteisiin.

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävää vähämerkityksistä tukea koskevassa asetuksessa säädetään, että korvaus, joka ei ylitä 500 000:ta euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana, ei kuulu valtiontukien valvonnan piiriin.

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevassa päätöksessä jäsenvaltiot vapautetaan velvollisuudesta ilmoittaa komissiolle julkisen palvelun velvoitteesta maksettava korvaus, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevissa puitteissa vahvistetaan edellytykset sellaisten suurten korvausmäärien arvioinnille, jotka eivät kuulu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan päätöksen soveltamisalaan. Tällaisesta korvauksesta on ilmoitettava komissiolle arviointia varten, koska kilpailun vääristymisen riski on suurempi.

Arviointi kattoi edellä mainitut säännöt siltä osin kuin niitä sovelletaan terveys- ja sosiaalipalveluihin. Lisätietoja, kuten kaikki arvioinnin yhteydessä toimitetut sidosryhmien kannanotot, kuulemisten tiivistelmät ja arviointitutkimuksen loppuraportti, ovat saatavilla Kerro mielipiteesi -portaalissa.