a6b4f1f0cc372deb_800x800ar

Suomalaiset eivät juuri tunne silmäsairauksien yhteyttä elintapoihin, selviää Specsaversin teettämästä tutkimuksesta. Lähes puolet vastaajista ei tiennyt, että tupakoiminen tai ylipaino saattaa johtaa silmäsairauksiin. Noin joka kolmannella ei myöskään ollut tiedossa, että diabetes voi aiheuttaa sokeutta, vaikka sairaus on suurin sokeuden aiheuttaja länsimaissa.

Specsaversin Pohjoismaissa teettämän tuoreen tutkimuksen perusteella näköä arvostetaan ja silmien hyvinvoinnista halutaan huolehtia. Jopa 84 prosenttia suomalaisista pitää näköä aisteista ylivoimaisesti tärkeimpänä, kun taas esimerkiksi kuuloa piti tärkeimpänä aistina vain 4 prosenttia vastaajista.

Käytännössä näön arvostus ei aina näy. Vaikka kolme neljästä suomalaisesta pitää silmien säännöllistä tarkastuttamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä, yli puolet käy tarkastuttamassa silmänsä vain kerran kolmessa vuodessa tai harvemmin. Optikot ja silmälääkärit kuitenkin suosittelevat näöntarkastusta kahden vuoden välein.

−      Ajattelun ja käytännön toiminnan välillä on selvä ero. Moni tietää, että silmien säännöllinen tarkastuttaminen on tärkeää, mutta ei eri syistä johtuen ehdi optikolle. Hektinen elämänrytmi vie helposti mennessään, ja kiireen keskellä tingitään usein omasta terveydestä huolehtimisesta esimerkiksi työmäärän vähentämisen sijaan, toteaa Specsaversin myyntipäällikkö Jannika Ehrling .

Nuoret tuntevat terveysasiat vanhempia paremmin

Tutkimuksen perusteella suuri osa pohjoismaalaisista ei osaa yhdistää elintapojen, kuten tupakoinnin, ylipainon ja liikkumattomuuden vaikutuksia silmien terveyteen. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista pohjoismaalaisista ei tiennyt esimerkiksi ylipainon vaikuttavan silmäsairauksien kehittymiseen.

−      Tutkimuksessa nousivat esiin erityisesti nuoret vastaajat: he ovat usein kiinnostuneita terveydestään ja haluavat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Nuoret tunnistivatkin elintapojen, kuten tupakoinnin vaikutukset silmiin vanhempia ikäluokkia paremmin. Uskon, että uuden sukupolven myötä tietoisuus elintapojen vaikutuksista silmien hyvinvointiin lisääntyy entisestään, sanoo Ehrling.

Länsimaissa eniten sokeutta aiheuttavaa sairautta ei aina tunneta

Sairauksien vaikutukset silmiin eivät ole kaikkien suomalaisten tiedossa: esimerkiksi noin joka kolmas ei tiedä, että diabetes saattaa aiheuttaa sokeutta. Diabetes on kuitenkin merkittävin sokeuden aiheuttaja länsimaissa. Yli puolet tutkimukseen vastanneista ei myöskään tiennyt, että diabetes voidaan diagnosoida silmiä tutkimalla.

−      Diabeteksen ensimmäiset merkit näkyvät silmänpohjassa jo varhaisessa vaiheessa. Säännöllisten silmänpohjakuvausten avulla sairaus voidaan tunnistaa aikaisin, jolloin potilas pääsee mahdollisimman pian lääkäriin ja saa sopivaa hoitoa. Kun silmät tarkastuttaa säännöllisesti, voidaan silmänpohjakuvia verrata aikaisemmissa tarkastuksissa otettuihin kuviin. Silloin pienetkin muutokset voidaan havaita nopeasti, eivätkä silmäsairaudet ehdi kehittyä huomaamatta, Ehrling neuvoo.

Optikoilla erilaiset roolit Pohjoismaissa

Moni suomalainen suuntaa optikolle näöntarkastukseen – vastaajista noin 60 prosenttia meni näöntarkastukseen optikolle, 35 prosenttia silmälääkärille. Kuitenkin silmäongelmia kohdatessa suuntana oli useimmiten silmälääkäri.

−      Suomessa on totuttu siihen, että silmälääkäri tekee kliinisen työn, kun taas optikko määrittää silmälaseja. Muissa Pohjoismaissa optikot ovat tehneet kliinisempää työtä jo pitkään. Suomessakin toimenkuva on muuttumassa ja optikot saavat nyt jatkuvasti koulutusta myös kliinistä työtä varten, Ehrling kertoo.

Optikolla käynti riittää usein hyvin, jos silmissä ei ole todettu sairautta, mutta näköön liittyvät asiat mietityttävät. Mikäli optikolla havaitaan jotain tavallisesta poikkeavaa, optikko lähettää silmälääkärin tutkittavaksi.

Tutkimuksesta:

Tutkimus toteutettiin heinä-elokuussa 2016 verkkokyselynä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Kyselyyn osallistuivat 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Vastauksia saatiin yhteensä 5 219, joista suomalaisia vastaajia oli 1 172.

Tutkimuksen tuloksia:

Alla on lueteltu 5 tärkeintä aistia. Jos sinun pitäisi valita näistä aisteista mielestäsi tärkein, minkä valitsisit?
(suomalaisvastaajat)

Näkö: 84,4 %
Kuulo: 4,1 %
Tunto: 7,8 %
Maku: 2,2 %
Haju: 1,5 %

Optikot ja silmälääkärit suosittelevat näöntarkastusta kahden vuoden välein. Kuinka tärkeää on mielestäsi käydä säännöllisesti näöntarkastuksessa?
(suomalaisvastaajat)

Erittäin tärkeää: 24,9 %
Tärkeää: 50,3 %
Ei tärkeää eikä tarpeetonta: 21,3 %
Tarpeetonta: 2,0 %
Täysin tarpeetonta 1,6 %

Kuinka usein käyt yleensä näöntarkastuksessa?
(suomalaisvastaajat)

Useita kertoja vuodessa: 1,0 %
Kerran vuodessa: 14,3 %
Kerran kahdessa vuodessa: 25,8 %
Kerran kolmessa vuodessa: 20,4 %
Kerran neljässä vuodessa: 5,9 %
Kerran viidessä vuodessa: 10,1 %
Harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa: 17,5 %
En ole koskaan käynyt näöntarkastuksessa: 5,0 %

Alla on lueteltu joitakin silmien terveyteen liittyviä väittämiä. Ilmoita kunkin väittämän kohdalla uskotko sen pitävän paikkansa vai ei.
(Pohjoismaalaiset vastaajat)

Jotkin ravintoaineet ovat hyväksi silmille (totta):
Pitää paikkansa 70,7 %
Ei pidä paikkaansa 5,0 %
Ei tietoa 24,3 %

Ylipaino saattaa johtaa silmäsairauksiin (totta):
Pitää paikkansa 23,2 %
Ei pidä paikkaansa 27,6 %
Ei tietoa 49,3 %
Oikein vastanneet: alle 30-vuotiaat 28,1 %, 60-vuotiaat tai sitä vanhemmat 17,8 %

Liikunnan puute saattaa johtaa silmäsairauksiin (totta):
Pitää paikkansa 18,0 %
Ei pidä paikkaansa 34,5 %
Ei tietoa 47,5 %
Oikein vastanneet: alle 30-vuotiaat 22,6 %, 60-vuotiaat tai sitä vanhemmat 13,0 %

Tupakointi saattaa johtaa silmäsairauksiin (totta):
Pitää paikkansa 33,7 %
Ei pidä paikkaansa 21,3 %
Ei tietoa 45,0 %
Oikein vastanneet: alle 30-vuotiaat 39,1 %, 60-vuotiaat tai sitä vanhemmat 29,1 %

Alla on lueteltu joitakin diabetekseen ja silmien terveyteen liittyviä väittämiä. Ilmoita kunkin väittämän kohdalla uskotko sen pitävän paikkansa vai ei.
(suomalaisvastaajat)

Diabetes saattaa aiheuttaa sokeutta (totta):
Pitää paikkansa 66,6 %
Ei pidä paikkaansa 7,7 %
Ei tietoa 25,7 %

Diabetes näkyy silmissä (esim. silmänpohjan kuvauksessa) (totta):
Pitää paikkansa 36,8 %
Ei pidä paikkaansa 16,0 %
Ei tietoa 47,2 %

Missä käyt yleensä näöntarkastuksessa?
(suomalaisvastaajat)

Optikolla (optometristillä): 58,5 %
Silmälääkärillä: 34,4 %
Piilolinssiasiantuntijalla: 0,8 %
Jossakin muualla: 6,3 %

Menisitkö mieluummin optikolle kuin silmälääkärille, jos sinulla on kysyttävää silmäongelmista?
(suomalaisvastaajat)

Kyllä: 34,9 %
En: 65,1 %