dumbbell

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ovat tutkineet kymenlaaksolaisten miesten terveyskäyttäytymistä ja terveyden edistämistä yhteisessä hankkeessa. Interventioiden toteuttamisessa ovat olleet mukana Sotek ja Kakspy ry. Tiistaina 18.10.2016 järjestettävässä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia, joita asiantuntijat kommentoivat.

Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä -hanke kohdistui kymenlaaksolaisiin 18 – 64-vuotiaisiin miehiin. Heidän terveyskäyttäytymistään ja elintapojaan selvitettiin 1 000 mieheen kohdistuneessa puhelinhaastattelututkimuksessa.

“Tulosten mukaan miesten terveyskäyttäytyminen vaihtelee huomattavasti asuinalueittain. Pääosin terveyskäyttäytymistä selittävät miesten yksilölliset tekijät, mutta myös yhteisöllisyydellä, naapuruston ominaisuuksilla ja asuinympäristöllä on oma merkityksensä miesten terveyskäyttäytymisessä. Näiden eri tekijöiden vaikutukset myös vaihtelevat asuinalueittain, mikä kannustaa kehittämään paikallisiin tarpeisiin kiinnittyviä terveyspalveluja. Usein nämä palvelut tuotetaan edelleenkin kunnissa paikkasokeasti, jolloin niiden tehokkuus on alhainen.”

Miesten liikunta-, tupakointi- ja alkoholinkäyttötottumukset vaihtelivat asuinalueittain ja tulotason mukaan. Tupakointi on Kymenlaaksossa muuta Suomea yleisempää. Vaikka miehet liikkuivat enemmän kuin muualla Suomessa, yli puolet miehistä koki tarvetta lisätä liikuntaa. Liikunnan lisäämisellä uskottiin voitavan parantaa omaa terveyttä, välttää sairauksia ja lisätä tyytyväisyyttä elämään. Tulosten mukaan miehet kokivat läheisten ihmisten tuen auttavan terveellisten elämäntapojen ylläpitämisessä ja muutoksissa.

Omaan kykyyn toteuttaa liikuntasuunnitelmaa uskottiin tilapäisistä esteistä ja huolista riippumatta. Läheisten ihmisten tukea terveellisten elintapojen noudattamisessa tarvitsivat eniten alle 30-vuotiaa miehet ja seuraavaksi eniten yli 60-vuotiaat miehet.

Terveyskäyttäytymistä ja paikkatietoa yhdistämällä saadaan tietoa, jonka avulla kunnan sisällä pystytään paremmin suunnittelemaan terveyden edistämistä.