stethoscope-1507540102uTl

Oulun yliopistollinen sairaala koordinoi terveydenhuollon menetelmien arviointia Suomessa.

FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) aloitti työnsä OYS:ssa vuodenvaihteessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kansallinen vastuutehtävä siirtyi tammikuun alussa, kun työnjakoasetus astui voimaan.

Yksikön toiminnasta vastaavan, OYS-ervan arviointiylilääkäri Miia Turpeisen mukaan kyse on merkittävästä tehtävästä, sillä terveydenhuollon menetelmien arvioinnille on tulevaisuudessa suuri tarve. ”Kasvavien kustannuspaineiden, lisääntyvän hoidontarpeen ja kansantalouden haasteiden vuoksi on tärkeää, että päätökset perustuvat tietoon hoidon vaikuttavuudesta”, Turpeinen toteaa.

FinCCHTA-yksikön tehtävänä on arviointityön kansallisen koordinoinnin lisäksi kehittää HTA-menetelmäkoulutusta ja vahvistaa siihen liittyvän tutkimustyötä.

”Koordinaatioyksikkö toimii myös Suomen yhteyspisteenä kansainväliseen HTA-toimintaan ja osallistuu Euroopan tason yhteishankkeisiin. Muissa maissa laadittujen arviointien seuraaminen ja osallistuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön on tärkeää ja täydentää kansallista arviointia”, Turpeinen kertoo.

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnista käytetään englantiin perustuvaa lyhennettä HTA, Health Technology Assessment, joka sopii myös suomeksi käsitteeseen hoitoteknologioiden arviointi.

FinCCHTAn toimintatapa on verkostomainen. Kansallisen verkoston ydinjoukon muodostavat yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit. Etuna verkostomaisessa toimintamallissa on joustavuus ja se, että arviointi tapahtuu lähellä tuottajien ohjausta.

”Kannattaa myös muistaa, että kansallisen arviointiverkoston lisäksi terveydenhuoltolaki edellyttää, että erityisvastuualueet laativat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen, jossa sovitaan myös uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta”, sanoo Miia Turpeinen.

Arvioinnin kohteena ovat uudet ja jo käytössä olevat menetelmät, joihin kuuluvat lääkkeet, laitteet ja toimenpiteet sekä hallinnolliset tukijärjestelmät, kuten esimerkiksi potilastietojärjestelmät. 

Menetelmiä tarkastellaan eri näkökulmista: turvallisuus, kliininen vaikuttavuus, taloudellinen arviointi, eettiset näkökohdat, organisatoriset ja sosiaaliset tekijät, potilasnäkökulma sekä oikeudelliset tekijät.

Oulussa yksikössä työskentelevät arviointiylilääkäri Miia Turpeisen lisäksi erikoissuunnittelijat Petra Falkenbach ja Leena Raustia.

Aiemmin arviointia tehtiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa toimineessa Finohtassa, jonka THL lakkautti vuoden 2016 lopussa.

www.fincchta.fi