Diabetesliiton ja AstraZenecan yhteistyössä tekemässä verkkokyselyssä kävi ilmi, että jalkojen terveydentila oli menneen vuoden aikana tutkittu vain noin puolelta (52 %) kyselyyn vastanneista 792 henkilöstä jolla on diabetes.

Vain alle 30 prosenttia kyselyyn vastanneista tiesi jalkojensa riskiluokan.

–Jalkojen riskiluokitus on yksinkertainen työkalu, jonka perusteella voidaan kohdistaa jalkojen omahoitoa ja jalkojenhoitopalvelujen tarjontaa kustannustehokkaasti. Tärkeintä on toki, että jalat ylipäätään tutkitaan vähintään vuosittain, jotta ajankohtaiset ongelmat voidaan todeta ja kohdistaa ennaltaehkäisevät toimet oikein. Jos jalkaongelmat huomataan vasta, kun ilmaantuu huonosti paraneva haava tai oireita heikentyneestä verenkierrosta, ollaan myöhässä ja hoito on vaativampaa ja paljon kalliimpaa, Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka muistuttaa.

40 prosenttia vastanneista ei tiennyt, onko omassa hoitopaikassa edes mahdollista saada jalkojenhoidon ammattilaisen palvelua.

Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä yleisemmin hänen jalkansa oli tutkittu viimeisen vuoden aikana. Jalkaongelmien riski toki kasvaa, kun diabetesta on sairastettu pidempään, ja ikääntyminenkin voi vaikeuttaa jalkojen omatoimista hoitoa. 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä jalat oli tutkittu 30 prosentilla vastaajista, mutta 70 vuotta ja sitä vanhempien ryhmässä jalat oli tutkittu yli 60 prosentilla kuluneen vuoden aikana.

–Diabetesta sairastavien jalkaongelmien ehkäisyyn, hyvään hoitoon ja kuntoutumiseen tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja saumatonta alueellista hoitoketjua. Toimintaohjeiden pitää olla selkeitä, ja hoito- ja kuntoutussuunnitelma pitää laatia potilaan kanssa yhdessä, Ilanne-Parikka selvittää.

Jalkahaavojen paranemisen pitkittymistä, haavojen vaikeutumista ja amputaatioita voidaan ehkäistä. Ehkäisyyn tarvitaan:

  • hyvä diabeteksen omahoito ja omahoidon ohjaus
  • jalkojen omatoiminen tarpeen mukainen hoito, jonka ammattilaiset ovat neuvoneet
  • jalkojen säännöllinen tutkiminen hoitopaikassa
  • jalkaongelmien varhainen tunnistaminen ja
  • oikea-aikainen, oikein tehty jalkojenhoidon ammattilaisen antama hoito.

Diabetesta sairastavista 15–25 % saa pitkäaikaisen jalkahaavan ja noin 20 % haavapotilaista joutuu alaraaja-amputaatioon. Diabeteksesta johtuvien ensimmäisten amputaatioiden määrä on arviolta 1000 vuodessa. Tuoretta tietoa todellisesta amputaatioiden määrästä ei ole saatavilla.

Pitkäaikaisen haavan riskiä voidaan arvioida tutkimalla jalkojen tunto ja verenkierto. Tämän perusteella määritetään jalkojen riskiluokka 0-3. Jalkojen riskiluokka vaikuttaa myös siihen, miten tiheästi jalkoja tutkitaan ja tarvitaanko ohjauksessa ja hoidossa jalkojenhoidon ammattilaista. Käypä hoito -suosituksen mukaan diabetesta sairastavan jalat tulisi tutkia vähintään vuosittain ja arvioida sen perustella riskiluokka.

Kysely tehtiin loppukesästä 2018. Osallistujista 54 % oli naisia, vastaajat olivat sairastaneet tyypin 2 diabetesta keskimäärin 9 vuotta, vastaajista 80 % oli hoidossa terveyskeskuksessa.

Diabetesviikko on parhaillaan käynnissä. Maailman diabetespäivä on 14.11. Temanamme on tänä vuonna “Mitä jaloillesi kuuluu?”.