Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että suosituksia suurempien D-vitamiiniannoksien käyttö viiden vuoden ajan vähensi eteisvärinäriskiä ikääntyneillä miehillä ja naisilla.

Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, jonka riski kasvaa ikääntyessä ja johon liittyy suurentunut aivoinfarktin, sydämen vajaatoiminnan ja kuolleisuuden riski. D-vitamiinilla on havaittu vaikutuksia muun muassa sydämen eteisten rakenteeseen ja sähköiseen toimintaan, minkä perusteella D-vitamiini voisi ehkäistä eteisvärinän ilmaantumista.

Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin vuosina 2012–2018 Finnish Vitamin D Trial (FIND) -tutkimus, jonka päätarkoituksena oli tutkia D-vitamiinilisän käytön vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien ja syöpien ilmaantumiseen. Tutkimuksessa satunnaistettiin 2495 60 vuotta täyttänyttä miestä ja 65 vuotta täyttänyttä naista viiden vuoden ajaksi joko lumevalmisteryhmään tai ryhmiin, jotka saivat joko 40 tai 80 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä. Kaikki tutkittavat saivat halutessaan käyttää omaa D-vitamiinivalmistettaan korkeintaan 20 mikrogrammaa vuorokaudessa, joka oli tutkimuksen alussa suositus tälle ikäryhmälle. Tutkittavilla ei ollut tutkimuksen alussa sydän- tai verisuonitautia tai syöpää. Tutkittavilta kerättiin tutkimuksen alussa ja sen aikana tutkimuslomakkeilla kattavasti tietoa muun muassa elintavoista, ravitsemuksesta, sairauksien riskitekijöistä sekä sairauksien ilmaantumisesta. Tieto sairauksien ilmaantumisesta ja kuolemista saatiin myös kansallisista terveysrekistereistä. Noin viidesosalle satunnaisesti valituista tutkittavista tehtiin tarkempia tutkimuksia ja heiltä otettiin verinäytteet.

Viisi vuotta kestäneen tutkimuksen aikana 190 tutkittavalla diagnosoitiin eteisvärinä. Näistä 76 tapahtui lumeryhmässä, 59 ryhmässä, joka sai 40 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä ja 55 ryhmässä, joka sai 80 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä. Eteisvärinän riski oli 27 prosenttia pienempi 40 mikrogramman ryhmässä ja 32 prosenttia pienempi 80 mikrogramman ryhmässä verrattuna lumeryhmään. Tarkemmin tutkitussa alaotoksessa tutkittavien elimistön D-vitamiinipitoisuutta kuvaava veren kalsidiolipitoisuus oli jo lähtötilanteessa melko korkea eli keskimäärin 75 nmol/l. Vuoden jälkeen kalsidiolipitoisuus oli keskimäärin 100 nmol/l ryhmässä, joka oli käyttänyt D3-vitamiinia 40 mikrogrammaa päivässä, ja 120 nmol/l ryhmässä, joka oli käyttänyt D3-vitamiinia 80 mikrogrammaa päivässä. Lumeryhmässä ei D-vitamiinitasoissa tapahtunut merkittävää muutosta.

FIND-tutkimus on ensimmäinen kokeellinen tutkimus, jossa D-vitamiinilisän on havaittu pienentävän eteisvärinän ilmaantumisen riskiä perusterveillä tutkittavilla. Aikaisempaa tietoa on vain kahdesta kokeellisesta tutkimuksesta, ja niissä vaikutuksia ei nähty 10 mikrogramman tai 50 mikrogramman vuorokausiannoksilla. FIND-tutkimuksen tuloksille tarvitaankin lisävahvistusta, ennen kuin voidaan suositella nykysuosituksia merkittävästi suurempia D-vitamiiniannoksia eteisvärinän ehkäisyyn. Aiemmin FIND-tutkimuksesta on julkaistu tulokset, joissa ei havaittu vaikutuksia muiden sydän- ja verisuonitautitapahtumien tai syöpien ilmaantumiseen.

Tutkimuksen rahoittajina olivat Suomen Akatemia, Itä-Suomen yliopisto, Juho Vainion Säätiö, Sydäntutkimussäätiö, Diabetestutkimussäätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa.

Tutkimusartikkeli:

The effect of vitamin D3 supplementation on atrial fibrillation in generally healthy men and women – the Finnish Vitamin D Trial

Jyrki K. Virtanen, Sari Hantunen, Christel Lamberg-Allardt, JoAnn E. Manson, Tarja Nurmi, Matti Uusitupa, Ari Voutilainen, Tomi-Pekka Tuomainen.

American Heart Journal, julkaistu 10.6.2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2023.05.024