Työikäisten eli 15–64-vuotiaiden kuolemansyyt 2000–2019

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2019 kuoli työiässä eli 15–64-vuotiaana lähes 7 400 henkilöä. Heistä suurin osa, kaksi kolmasosaa, oli miehiä. Yli puolet työikäisistä menehtyi kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin. Tapaturmaisesti työikäisistä kuoli joka kymmenes eli 700 henkeä, ja itsemurhan tehneitä oli lähes 600 henkeä.

Suomessa kuolee yhä vähemmän ihmisiä työikäisenä. Kun 2000-luvun alussa työikäisiä eli 15–64 -vuotiaita kuoli vuosittain keskimäärin vielä yli 10 000 henkeä, vuonna 2019 työikäisiä kuoli 7 400 henkeä. Vuoden 2019 aikana kuoli yhteensä 54 000 henkilöä, joten työikäisten osuus kaikista kuolleista oli 14 prosenttia.

Väestön ikärakenteeseen ja määrän suhteutettu ikävakioitu kuolleisuus on työikäisillä pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana yli neljänneksen. Eniten kuolleisuuden vähenemiseen on vaikuttanut verenkiertoelinten sairauksien ja kasvainkuolleisuuden aleneminen, mutta kaikissa yleisimmissä kuolemansyyryhmissä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Työikäisten kuolleisuus pieneni edelleen vuoden 2019 aikana sekä miehillä että naisilla 5 prosentilla edellisvuodesta.

Lähes joka kolmas työikäinen kuoli kasvaimiin

Vuodesta 2001 lähtien työikäisiä on kuollut enemmän kasvaimiin kuin verenkiertoelinten sairauksiin. Vuonna 2019 kasvaimet aiheuttivat 2 200 työikäisen kuoleman. Kuolleissa oli lähes yhtä paljon miehiä (1 200) ja naisia (1 000). Työikäisten naisten yleisin kuoleman aiheuttanut syöpä oli rintasyöpä, johon kuoli yli 200 naista (liitetaulukko 1c). Työikäisten miesten tyypillisin syöpä puolestaan oli keuhkosyöpä (liitetaulukko 1b).

Työikäisten kasvainkuolleisuus on pienentynyt sekä miehillä että naisilla 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. Kuolleisuuden alenemiseen on vaikuttanut erityisesti keuhkosyöpäkuolleisuuden myönteinen kehitys työikäisillä.

15–64–vuotiaiden kuolemansyiden rakenne 2019

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä
15–64-v.
Miehet Naiset Yhteensä
15–64-v.
Ikävakioitu
kuolleisuus
15–64-v.
Ikävakioitu
kuolleisuus
15–64-v.
Kuolleita Kuolleita Kuolleita   % Muutos
2018–2019,%
Muutos
2009–2019,%
Kuolleita yhteensä 7 368 4 960 2 408 100 –5,1 –26,9
Kasvaimet 2 200 1 187 1 013 30 –6,0 –20,3
Verenkiertoelinten sairaudet 1 609 1 254 355 22 –5,1 –30,5
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 002 748 254 14 –2,4 –36,0
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 709 564 145 10 –9,0 –32,9
Itsemurhat 573 431 142 8 –4,0 –31,6
Muut kuolemansyyt 1 275 776 499 17

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttivat enää viidenneksen työikäisten kuolemista

1970-luvun alussa verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat lähes puolet työikäisten kuolemista. Vuonna 2019 osuus oli enää viidennes kuolemista. Vuonna 2019 verenkiertoelinten sairauksiin kuoli 15–64 -vuotiaita noin 1 600 henkeä, kun 1970-luvun alussa näihin sairauksiin menehtyi vuosittain yli 6 000 henkeä. Miesten osuus verenkiertoelinten sairauksiin kuolleista on pysynyt suurena, yli 70 prosenttina, eri vuosikymmeninä.

Työikäisten ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kolmanneksella. Vuoden 2019 aikana myönteinen kehitys jatkui edelleen ja kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin pieneni sekä miehillä että naisilla.

Alkoholin aiheuttamiin syihin menehtyi 1 000 työikäistä vuonna 2019

Työikäisten miesten ja naisten alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrä on supistunut selvästi vuoden 2007 huipputasosta, jolloin kuolleita oli lähes 1 800. Vuonna 2019 alkoholin aiheuttamiin tauteihin ja alkoholimyrkytyksiin kuoli kuitenkin edelleen noin 1 000 työikäistä, joista suurin osa oli miehiä. Kuolleiden määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.

Yleisin tapaturmakuolema työikäisillä oli myrkytys

Vuonna 2019 tapaturmiin kuoli 700 työikäistä. Työikäisten tapaturmakuolleisuus oli vähentynyt kolmanneksella verrattuna kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Tyypillisin tapaturmakuoleman aiheuttaja työikäisillä oli myrkytys. Siihen kuoli noin 250 työikäistä.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös itsemurhakuolleisuudessa. Vuoden 2019 aikana työikäisiä kuoli itsemurhaan 570 henkeä, mikä on kolmanneksen vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Viimeisen viiden vuoden aikana itsemurhien määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt. Työikäisistä itsemurhaan kuolleista 75 prosenttia oli miehiä.

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus