nci-vol-10588-72

Kuva: National Cancer Institute \ Univ. of Chicago Comprehensive Cancer Center

Tänään julkaistu suuri suomalainen syöpägallup kartoitti suomalaisten tietotasoa syöpähoidoista sekä vallitsevaa asenneilmastoa syövän hoitoon ja hoidon maksamiseen liittyen. Tulokset osoittavat, että suomalainen syövänhoito koetaan laadukkaaksi, mutta suomalaisten tietotaso syövän eri hoitomuotoihin liittyen on heikkoa. Syövän hoitamiseen liittyvä asenneilmasto on silti hoitomyönteinen: 69 % vastaajista kokee, että syöpäpotilaita tulisi hoitaa hinnalla millä hyvänsä. Päätösvallan hoitomuodon valinnasta ja hoidon mahdollisesta lopettamisesta koetaan pääosin olevan potilaalla ja lääkärillä.

Lokakuussa 2016 toteutetun syöpägallupin tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin suomalaiset tuntevat eri syövänhoitomahdollisuudet ja millaisena he näkevät suomalaisen syövänhoidon laadun. Lisäksi gallupissa selvitettiin kenen vastuulla suomalaiset kokevat hoitopäätösten olevan. Gallupiin osallistui 1007 suomalaista ja vastaajajoukko oli edustava iän (18 v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Vastaajista 4 prosenttia kertoi sairastavansa syöpää tai sairastaneensa syöpää viimeisen 10 vuoden aikana. 28 % vastaajista kertoi läheisensä sairastavan syöpää tai sairastaneen syöpää viimeisen 10 vuoden aikana.

Ihmiselämälle ei voi määrittää hintaa
Suomalaisista jopa 69 % kokee, että syöpäpotilaita tulisi hoitaa hinnalla millä hyvänsä. Vastanneiden mukaan syöpä on erittäin yleinen sairaus ja tautiin sairastuneen tulee voida luottaa saavansa hoitoa esimerkiksi omasta varallisuudestaan huolimatta. Vastaajat kokivat myös, että ihmisyydelle ei voida asettaa hintaa ja hoidon antamiseen on näin moraalinen vastuu. Syövän terminaalihoidon koettiin myös antavan tärkeää tutkimustietoa ja hoitokokemusta lääkäreille.

Gallupin mukaan 13 % suomalaisista kokee, että syöpäpotilaiden hoidon hinnalla pitäisi olla selvä yläraja. Kantaa perusteltiin muun muassa ajatuksella siitä, että osa syövistä (maksa-, haima- ja keuhkosyöpä) ovat itseaiheutettuja, eikä niiden hoitoa voi näin maksattaa yhteiskunnan rahoilla. Hoidon jatkamisen ajateltiin myös tuottavan turhaa kärsimystä sellaiselle sairastuneelle, joka ei voi enää parantua varsinkin, kun kalliiden hoitojen tehoamisesta ei ole täyttä varmuutta.

Suomalainen syövänhoito on laadukasta
Syöpää sairastavista tai sitä sairastaneista 82 % kokee saavansa tai saaneensa parasta mahdollista hoitoa syöpäsairauteensa Suomessa. Naisista näin kokee 91 % ja miehistä 71 %. Vastaajista, joiden läheinen sairastaa tai on sairastanut syöpää, puolestaan 75 % kokee läheisensä saavan tai saaneen parasta mahdollista hoitoa syöpäsairauteensa Suomessa.

Ylivoimainen enemmistö vastaajista (93 %) kokee, että lääkäreiden velvollisuutena on kertoa kaikista mahdollisista syövän hyväksytyistä hoitomuodoista potilaille ja tämän omaisille. Syöpään sairastuneista
69 % kokeekin lääkäreiden ja sairaanhoitajien kertoneen monipuolisesti syövän eri hoitomuodoista. Kysyttäessä arviota siitä, olisiko vastaaja sairastuttuaan valmis pyytämään lääkäriltään sellaista hoitoa, jota lääkäri ei ole alun perin tarjonnut, alle puolet (45 %) vastaajista uskoi toimivansa näin.

Päätösvalta syöpähoidosta jakautuu potilaalle, lääkärille ja läheisille
Gallupin vastaajista 67 % kokee, että ensisijainen päätösvalta syöpään sairastuneen saamasta hoitomuodosta tulisi olla potilaalla ja lääkärillä. 21 % puolestaan koki päätösvallan kuuluvan potilaalle ja tämän omaisille. Vain 3 % vastaajista koki päätöksen kuuluvan vain lääkärille tai hoitajalle. Vastaavasti vain 3 % vastaajista kokee, että päätös potilaan hoitomuodosta tulisi tehdä yhteiskunnan yhdessä kirjaamien sääntöjen mukaan huolimatta minkään yksittäisen tahon mielipiteestä.

Kysyttäessä ensisijaista päätösvaltaa syöpään sairastuneen hoidon lopettamisesta tai jatkamisesta koettiin päätösvallan olevan voimakkaammin potilaalla ja tämän omaisilla (29 %). Tästä huolimatta potilaan ja lääkärin yhteinen päätösvalta nousi suosituimmaksi vastaukseksi myös hoidon lopettamispäätöksessä (54 %).

Syövänhoidon eri muodot varsin tuntemattomia
Kysyttäessä, mitä hoitomuotoja vastaajat tunnistavat kuuden syövänhoitomuodon listasta, 14 % ei tuntenut yhtäkään hoitomuotoa. Tunnetuimmiksi hoitomuodoiksi nousivat sädehoito (84 %), kirurgia (81 %) ja solunsalpaajat (72 %). Vähiten tunnistettuja hoitomuotoja olivat immunoterapia (34 % ei tunnistanut) ja hormonihoidot (29 % ei tunnistanut).

Hoitomuodot olivat pääosin tunnetuimpia vastaajaryhmässä, jossa vastaajan läheinen on sairastanut tai sairastaa syöpää. Tästä ryhmästä 89 % tunnisti sädehoidon ja 60 % immunoterapian, siinä missä terveistä vastaajista 82 % tunnisti sädehoidon ja 47 % immunoterapian. Syöpää sairastavista vastaavat luvut olivat 81 % ja 43 % ja heidän keskuudessaan tunnetuin hoitomuoto oli kirurgia (90 % tunnisti).

Tutkimuksen tiedot:
Gallupin toteutti tutkimusyritys YouGov Finland lääkeyritys Bristol-Myers Squibbin toimeksiannosta lokakuussa 2016. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä lokakuussa 2016 YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20 000 suomalaista.