Muistisairaan hyvä hoito tarvitsee resursseja ja rahaa, mutta myös yhteistä tahtotilaa. Olemme tilanteessa, jossa hoidosta ei voida säästää, vaan siihen tarvitaan lisää panostusta nyt ja tulevaisuudessa.

Muistiliitto on huolissaan muistisairaiden ihmisten hoidon kokonaisuudesta. Tehostettu palveluasuminen on loppuvaiheen osa muistisairaan elämää. Tällöin ihminen on täysin riippuvainen toisten ihmisten antamasta hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. On kuitenkin huomioitava, että valtaosa elämästä asutaan omassa kodissa tai palveluasunnossa. Sekä tehostettuun palveluasumiseen että kotihoitoon on panostettava, eikä kummastakaan voida karsia.

Muistisairaat muodostavat kaksi kolmasosaa vanhuspalveluiden käyttäjistä ja tehostetun palveluasumisen asiakkaista 95 prosentilla on jonkinasteisia muistin ongelmia. Muistisairaudet tai muut muistiongelmat ovat nousseet suurimmaksi omaishoidon tarpeen syyksi. Arvioiden mukaan muistisairaiden määrä tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050, mikä tarkoittaa, että myös hoidon tarve tulee kasvamaan. Nyt ei ole oikea aika miettiä säästöjä, vaan sitä, miten yhteiskuntamme vastaa kaikkien asukkaidensa hyvästä elämästä.

Muistiystävällisessä Suomessa muistisairaat ihmiset saavat hoitoa ja tukea oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suomessa on kehitetty paljon toimivaa ja hyvää hoitoa ja hoivaa sekä kotiin että tehostettuun palveluasumiseen. Hyvän hoidon ja elämänlaadun arviointiin ja kehittämiseen Muistiliitolla on Muistisairaan hyvän hoidon kriteeristö. Se ohjaa muistityön ammattilaisia muistisairaan ihmisen toiveet ja tarpeet huomioivaan hoivaan, kuntoutukseen ja hoitoon.

Muistijärjestö (Muistiliitto ja sen 44 jäsenyhdistystä) tekee paljon työtä paikallisella ja alueellisella tasolla tarjoten suoraan muistisairaille ja heidän perheilleen henkilökohtaista apua, toimintaa ja tukea. Sairastuneiden parissa toimivat yhdistyksemme tuovat muistisairaiden arjen ongelmista tietoa myös paikallisen ja alueellisen päätöksenteon tueksi.

Muistijärjestö edustaa muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään. Tarvitsemme teitä kaikkia puolustamaan muistisairaita ihmisiä, jotta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni tulle kuulluksi. Erityisesti valtakunnallisella tasolla toimivien päättäjien on kannettava vastuu siitä, että muistisairaita ei unohdeta.