klementti-2

THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti

Auditoriollinen terveysalan asiantuntijoita kokoontui ke 21.9. Joensuussa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta väestön seksuaali- ja lisääntymisterveys. Tilaisuudessa saatiin uusinta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilasta Itä-Suomessa. Lisäksi ohjeistetttiin ja  keskusteltiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman käyttöön ottamisesta Itä-Suomessa. Koulutuspalautteen mukaan päivä oli erittäin onnistunut, hyvin ajankohtainen sekä omia ajatuksia herättelevä.

Seminaarissa käsiteltiin kulttuuria ja seksuaalikasvatusta. Luennoitsijana oli mm. Puuppolan vastaanottokeskuksen sairaanhoitaja Sari Reinikainen, joka antoi vinkkejä kuinka ohjata ja tukea toisen kulttuurin ihmisiä seksuaalikasvatuksessa. Useinkaan ei löydy yhteistä kieltä, silloin voidaan joutua turvautumaan jopa pantomiimiin. Myös erilaiset uskomukset sekä epäluottamus viranomaistahoihin tuovat yhteistyöhön haasteensa.

Semiaarissa saatiin katsaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoamista seksuaaliterveyden  tilastotiedoista. Selvitysten perusteella Itä-Suomessa enisynnyttäjien keski-ikä on 1−2 vuotta alhaisempi ja synnytyksiä on suhteessa vähemmän kuin koko maassa. Ylipainoisia raskaana olevia sekä raskausaikana tupakoivia on enemmän erityisesti Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kuin maassa keskimäärin.

Itä-Suomessa asuvat ovat tyytyväisiä neuvolapalveluihin. Itäsuomalaisten nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden tiedoissa ja erityisesti peruskoululaisten ehkäisyn käytössä on vielä puutteita. Venäjän kuppa- ja tippuriepidemiat näkyvät seksitautien tilastoissa.

Tulokset käyvät ilmi THL:n syntyneiden lasten rekisteristä,  raskaudenkeskeytysrekisteristä, tartuntatautirekisteristä sekä Kouluterveyskyselystä ja Palveluvaa’asta.

“Seksuaali- ja lisääntymisterveydessä on väestöryhmittäisiä mutta myös alueellisia eroja. Tavoitteena on lisätä kunkin alueen tietämystä oman alueensa tilanteesta, jotta palveluja voidaan edelleen kehittää alueiden tarpeiden mukaisesti”, tutkimuspäällikkö Reija Klemetti toteaa.

Seksuaalikasvatus lisää tietoa ja taitoja kaikissa ikä- ja väestöryhmissä

THL:n tekemällä seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmalla parannetaan väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä vähennetään terveyseroja ja väestön eriarvoisuutta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistetään lisäämällä tietoa, tehostamalla yhteistyötä ja kehittämällä palveluja. Tavoitteena on taata väestölle laadukkaat palvelut ja kehittää niitä yhdenvertaisiksi koko maassa.

Toimintaohjelman painopistealueet ovat lapset ja nuoret, miesten ja poikien seksuaali- ja lisääntymisterveys, monikulttuurisuus ja hyvä syntymän hoito. Kansallisia ohjeita tai suosituksia syntymän hyvästä hoidosta ei aiemmin ole ollut.. Toimintaohjelma korostaa kaikkien synnyttäjien ja heidän perheidensä tukemisen merkitystä.

Seksuaalikasvatuksella vahvistetaan lapsen ja nuoren omanarvontuntoa ja itsetuntemusta. Se tukee turvallista ja positiivista seksuaalisuutta ja vastuullista käyttäytymistä. Seksuaalikasvatusta tarvitaan kaikille ikä- ja väestöryhmille osana muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 – 2020 perustuu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaan 2007-2011. Uusi ohjelma päivitettiin THL:ssa yhteistyössä asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.

Tilaisuuden järjestivät Itä-Suomen aluehallintovirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Suomen Punainen risti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

https://www.thl.fi/fi/web/seksuaali-ja-lisaantymisterveys